IPA HBŽ

Objavljeno: 11.01.2016 11:31

 

Zapisnik sa prve sjednice Upravnog odbora RK IPA Hercegbosanske županije

Z A P I S N I K

Sa prve sjednice Upravnog odbora  RK IPA  Hercegbosanske županijeDana 29.05.2015. godine u zgradi MUP-a u 11,00 sati održana je prva sjednica  Upravnog odbora RK  IPA Hercegbosanske županije.

Sjednici su nazočni članovi Upravnog odbora: Tino Krivić, Tomislav Karadža, Adis Đonlagić i Mijo Mašić, a opravdano su odsutni: Velislav Kovač, Midhad Semanić i Krešimir Sliško.  


Predsjednik predlaže slijedeći dnnevni red.


1. Informacija o preuzimanju novog saziva Upravnog odbora

2. Odlazak u Brčko na skupštinu IPA Sekcija BiH

3. Aktivnosti RK IPA HB Ž za 2015. Godinu

4. Razno Dnevni red je usvojen.


Ad 1) . Informacija o preuzimanju novog saziva Upravnog odbora

Predsjednik je predstavio novi saziv Upravnog odbora i zaželio da se novi saziv bolje  druži i više radi. Tino Krivić i Tomislav Karadža preuzeli su dokumentaciju i novac od dosadašnjeg tajnika Joze Kreše. Dokumentacija se sada trenutno nalazi u uredu  kod Tina Krivića. Primopredaju su potpisali sva trojica. Vrijednost u novcu je preuzeta 400 KM, a na računu IPA kluba u banci preuzeto je 536,42 KM. Preko računa uplaćeno je IPA sekciji BiH, 500 KM na ime duga za prošlu godinu, izrada iskaznica.  


Ad 2) Odlazak u Brčko na skupštinu IPA Sekcija BiH

Godišnja skupština IPA Sekcije BiH ove godine je u Brčkom, ispred našeg kluba na skupštinu idu Mijo Mašić, Domica Jurič i Adis Đonlagić.


Ad 3) Aktivnosti RK IPA HB Ž za 2015. godinu

Tino Krivić je predložio da se aktivnosti IPA kluba pojačaju, na afirmaciji i povećanju članstva, te da ima već novih članova. Prisutni članovi složili su se s tim, te da treba oživiti stranicu IPA kluba. Tino je naveo da je kontaktirao sa Draganom Mladinovim, koji je do sada vodio stranicu, ali je taj kontakt ostao bez realizacije.

Svi su se složili da po završetku  kalendarske godine  kada vidimo s koliko novca raspolažemo, planiramo bar jednu aktivnost na nivou našeg kluba. Zaključak je da se ispred kluba ide ka firmama koje bi na neki način bili sponzori. 


Ad 4) Razno.


Tino Krivić je rekao da je kao IPA prijatelj postao Branimir Boras, koji ima kombi vozila i da ih ustupa po potrebi našem klubu za odlaske na putovanja.Zapisnik načinio:

Tino Krivić